Fagfelt

Fast eiendoms rettsforhold
Familie-, arve- og skifterett
Ekspropriasjon og bygningsrett
Bygg- og entrepriserett
Forvaltningsrett
Odels- og åsetesrett
Barnevernsrett
Forbrukerrett
Prosedyre
Strafferett
For øvrig alminnelig praksis